Referaty

/ Stanowisko Pracy d/s Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

/ Kompetencje

Sporządził: Barbara WiśniewskaData sporządzenia:  2003-06-05
Osoba odpowiedzialna: Barbara Wiśniewska Data upublicznienia: 2003-09-16

Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami należy:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, przekazywaniem w użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami wchodzącymi w skład zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia.
3. Organizowanie przetargów na sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, a także sprzedaż wolnych budynków i innych urządzeń.
4. Prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub osób fizycznych.
5. Występowanie z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych oraz o zmianę wpisów w księgach wieczystych dla gruntów stanowiących własność gminy.
6. Prowadzenie spraw dotyczących ustalenia cen nieruchomości stanowiących własność gminy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych opłat.
7. Występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.
8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
9. Nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych.
10. Prowadzenie ewidencji gruntów i ewidencji budynków.
11. Bieżące wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie aktów notarialnych.
12. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
13. Wydawanie decyzji o podziale, scalaniu i rozgraniczeniu działek.
14. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
15. Obsługa bazy danych zawierających ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy.
16. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
17. Sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów.
18. Pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego.
19. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
20. Przedstawienie do zaopiniowania wniosków w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów oraz zmiany charakteru użytkowania gruntów.
21. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem potwierdzeń legalności wydawania drewna w lasach chłopskich oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym.
22. Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.
23. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
24. Przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o pojawieniu się chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
25. Współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt.
26. Organizowanie zwalczania wścieklizny w przypadku jej wystąpienia.
27. Współpraca z organami w zakresie gospodarki łowieckiej.
28. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej.
29. Nadzorowanie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisów rolnych.

Wersja: 1   Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2003-09-16 13:09
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2003-09-16 15:09
pobierz w formacie pdf

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego