Majątek


Sporządził: Danuta Mruk Data sporządzenia: 2004-12-31.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna: Józef Biały Data upublicznienia: 2004-12-31
Informacja o stanie mienia komunalnego     2   
 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gmina Aleksandrów posiada w użytkowaniu grunty ogółem
o powierzchni 26,11 ha , w tym pod zabudowaniami 7,25 ha , pod zbiornikiem małej retencji 10,54 ha oraz drogi nieutwardzone (wygony) 8,32 ha.

Gmina nie posiada działek budowlanych ani innych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Na stanie gminy znajduje się osiem budynków użyteczności publicznej: budynek urzędu gminy, dwa budynki szkół, budynek OSP, budynek wodomistrzówki, hydrofornia, budynek socjalno-gospodarczy i Ośrodek Zdrowia. W budynku Urzędu Gminy znajdują się lokale użytkowe wynajęte podmiotom gospodarczym za które gmina pobiera czynsz.

Gmina Aleksandrów posiada wodociąg w miejscowości Aleksandrów. Długość sieci wynosi 19 km oraz 15,3 km przyłączy.

Drugą ważną siecią w gminie jest kanalizacja we wsi Aleksandrów. Długość kolektora ściekowego wynosi 25,7 km oraz 5,5 km przykanaliki. Gmina jest w całości skanalizowana.

 

Wyszczególnienie

Zarząd gminy

1

2

1. Grunty ogółem (ha)

26,11

w tym:

- rolne

 

- pod zabudowaniami

7,25

- zbiornik małej retencji

10,54

- drogi nieutwardzone (wygony)

8,32

2. Lasy

 

3. Budynki (liczba ogółem)

8

4. Budowle i urządzenia:

 

Wodociąg z przyłączami (dł. w km )

34,3

Oczyszczalnia i kanalizacja (dł. w km )

31,2download: AdobeReader 
 Wersja: 2 Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2006-03-22 19:44
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2006-03-22 19:50

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego