Tryb załatwiania spraw


Sporządził: Stanisław Tracz Data sporządzenia: 2006-03-22.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2006-03-22
USC       
 

I.Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
2. Akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa,
3. Akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa,
4. Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość.

Opłaty :
- podanie o wydanie aktów urodzenia -5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- sporządzenie aktu urodzenia (odpisy skrócenie aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po sporządzenia aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy) -jest zwolnione z opłaty skarbowej (cz. III, kol. 4, pkt 2, lit. b załącznika do wyżej powołanej ustawy).

Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Stanu Cywilnego w Aleksandrowie

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie, jeżeli dokumenty zostaną złożone w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

Uwagi :
Do zgłoszenia urodzenia dziecka  w 14 dni są obowiązani w kolejności :
a) ojciec,
b) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
c) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

II. Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Opłaty:
- podanie o wydanie aktów zgonu - 5,00 zł - cz.I,kol.2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2000r. Nr 86,poz. 960),
- sporządzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu zgonuwydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - Jest zwolnione z opłaty skarbowejn (cz.III,kol.4,pkt 2, lit.b załącznika do wyżej powołanej ustawy).

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego w Aleksandrowie

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci zmarłego,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

III. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 80,00 zł
- załączniki do zapewnienia - 0,50 zł

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego w Aleksandrowie

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

 

(Za zgodność informacji zamieszczonych w BIP ze stanem faktycznym odpowiedzialny jest Stanisław Tracz)download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2006-07-25 08:59
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2006-12-08 14:55

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego