Prawo lokalne

/ Regulaminy


Sporządził: Weronika Kukiełka Data sporządzenia: 2007-12-18.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2007-12-18
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.       
 

GMINNY
PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
NA 2008 r.

Wprowadzenie

Program oparty jest na założeniach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem późniejszych zmian. Ustawa stanowi, że władze samorządowe są zobligowane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, wszelkich działań na rzecz trzeźwości, przeciwdziałanie powstawaniu
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu jak też wspierania działalności w tym zakresie organizacji i instytucji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, współdziałanie z Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Podstawowe strategie programu:

 Gmina Aleksandrów, wprowadzając w życie ustawowy obowiązek kształtowania polityki społecznej w zakresie wychowania w trzeźwości, tworzy warunki sprzyjające powstrzymaniu się od spożywania alkoholu
i jego nadużywania poprzez:

1. Utrzymanie kontroli prawnej i społecznej nad formami zachowania się osób niebezpiecznie i szkodliwie używających alkoholu, szczególnie wobec rodziny /przeciwdziałanie przemocy w rodzinie /.

2. Prowadzenie różnorodnych działań profilaktycznych dotyczących zdrowia i trzeźwości /organizacja czasu wolnego, propagowanie aktywnego, zdrowego wypoczynku/ -szczególnie wśród młodzieży.

3. Przeciwdziałanie w różnych formach powstawania nowych przypadków uzależnień alkoholowych i wczesne wykrywanie przypadków ryzykownego i szkodliwego używania alkoholu i stosowanie odpowiedniej terapii.

4. Kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi

II. Zadania przewidziane do realizacji w 2008 r.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnień od alkoholu /ewentualne postępowanie prowadzące do przymusowego leczenia/,

zapewnienie materialnych warunków dla osób uzależnionych oraz ich rodzin (osób współuzależnionych) do korzystania z pomocy terapeutycznej w Poradni Odwykowej przypadku rozpoznania szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

· pomoc w przygotowaniu interwencji /z pomocą Poradni Odwykowej/,

· prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

· współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie oraz z zainteresowanymi rodzinami w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu

· zorganizowanie prowadzenia telefonu zaufania na działalność informacyjno-interwencyjną związaną z przemocą w rodzinie,

· próby utworzenia i działania przynajmniej jednej grupy AA,

Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu:

· kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w ewentualnym postępowaniu prowadzącym do przymusowego leczenia)

· podejmowanie działalności interwencyjnej

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej:

· współpraca w tym zakresie ze szkołami z terenu gminy, organizacjami z terenu gminy realizującymi zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i podejmujących działania na rzecz trzeźwości, Poradnią Odwykową w Biłgoraju, Klubem Abstynenta „ISKRA” oraz z Policją

· prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie plakatów, ulotek, wykładów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa /głównie poprzez współpracę ze szkołami, organizacjami , Kościołem/ w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat uzależnień, wskazywanie dróg wyjścia z uzależnienia i współuzależnienia

· wygospodarowanie miejsca na tablicę ogłoszeń przy Urzędzie Gminy dla potrzeb Komisji

· zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych /broszury, ulotki, plakaty/

· dofinansowanie szkół z terenu gminy w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową: organizacja czasu wolnego, kształtowanie wzorców osobowych opartych na trzeźwym, sportowym trybie życia poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe, konkursy, działalność informacyjno-edukacyjną.

Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych i przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:

· wydawanie zezwoleń następuje na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

· zezwolenie wydaje się na specjalne opracowanych formularzach zezwoleń, z obowiązkiem umieszczenia ich w widoczny sposób w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych,

· cofnięcie zezwolenia w przypadku powtarzającej się w miejscu sprzedaży lub w jego najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych następuje po dwukrotnej uzasadnionej skardze, interwencji podpisanej przez co najmniej trzech mieszkańców z najbliższej okolicy tego miejsca sprzedaży,

· zezwolenie może być cofnięte w każdym czasie wskutek zmian okoliczności i warunków powodujących niezgodność z zasadami zawartymi w ustawie,

· wszelkie czynności kontrolne dotyczące przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeprowadza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Policją.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

· ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 5 krotnej diety pracowniczej, za udział w posiedzeniu Komisji z wyłączeniem członka Komisji pełniącego funkcję Sekretarza

· ustala się zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne dla Sekretarza Komisji wynoszące 30% najniższego wynagrodzenia za prowadzenie czynności związanych z obsługą pracy Komisji i koordynację realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

III. Finansowanie zadań:

Lp.

Zadania, przedmiot finansowania

Kwota przewidywanych wydatków w zł.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

· Pomoc materialna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin pod kątem zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej

2.000,-

II.

Działalność informacyjna i edukacyjna na rzecz profilaktyki
antyalkoholowej:

· zakup i dystrybucja materiałów informacyjno edukacyjnych (ulotki, plakaty, broszury, materiały biurowe)

· zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji oraz dla nauczycieli ze szkół z terenu gminy realizujących zadania związane z profilaktyka antyalkoholową.

1.500,-

III.

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.000,-

IV.

Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opłaty sądowe.

1.000,-

V.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej dla dzieci ,młodzieży szkolnej i pozaszkolnej:

1. Zajęcia treningowe z młodzieżą szkolną i pozaszkolną.

a) Finansowanie pracy zespołu trenerskiego

b) Organizacja czasu wolnego i promowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe,

c) Realizacja na zajęciach treningowych programu profilaktyki uzależnień (wg odrębnego planu)

2.Turniej Szachowy Młodzieży Szkolnej.
/realizacja programu profilaktyki uzależnień/

3. Dofinansowanie innych stałych form pracy związanych
z profilaktyką uzależnień (realizacja programu pn. „Czas
wolny z dala od alkoholu”(zajęcia sportowe, nauka pływania,
nauka gry na instrumentach, konkursy, prelekcje, zajęcia z
dziećmi z rodzin patologicznych)

4. Organizowanie imprez sportowych o charakterze gminnym

(festyny, turnieje, zawody i inne) przy jednoczesnym ·
realizowaniu programów profilaktyki uzależnień.

5. Organizacja działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie
przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa
w miejscach publicznych.

Organizacja akcji „Trzeźwość na drodze”

 16.500,-

 

 

 

 

500,-

 

6.500,-

 

 

500,-

 

500,-

Razem: 35.000,-

 

 download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2008-01-07 09:47
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2008-01-07 11:11

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego