Prawo lokalne

/ Regulaminy


Sporządził: Barbara Wiśniewska Data sporządzenia: 2008-08-25.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2008-08-25
PROCEDURA postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol       
 

Załącznik
do zarządzenia Nr 42/08
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

 

PROCEDURA

postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol

I. Cel procedury: Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów oraz miejscowości Lipowiec i Kulasze z Gminy Księżpol.
II. Uczestnicy procedury:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
2. Wójt Gminy Aleksandrów
3. Sołtysi z terenu Gminy Aleksandrów i sołtys z miejscowości Lipowiec i Kulasze.
4. Konserwator wodociągu gminnego.
5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:
1. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
2. akty wykonawcze do ustawy,
3. uchwała Nr XXXI/123/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Aleksandrów.

IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

Przedsięwzięcia

Wykonawca

1. Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie
parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych:

a) od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Biłgoraju,

b) w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody,
niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Biłgoraju.

Wójt

Gminy Aleksandrów.

2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi stacji
uzdatniania wody i gminnej sieci wodociągowej o pogorszeniu
jakości wody ( w przypadku zagrożenia zdrowia i życia –
z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia
dopływu wody do odbiorców) na:

a. Stacji uzdatniania wody

- wyłączenie stacji uzdatniania wody i studni głębinowych
- zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia
wody
- dezynfekcja studni głębinowych poprzez chlorowanie –
48 godz.
- intensywne płukanie studni głębinowych
- zlecenie wykonania badań bakteriologicznych
PPIS w Biłgoraju
- po otrzymaniu pozytywnych wyników badań
poinformowanie PPIS w Biłgoraju

b. Sieć wodociągowa
- natychmiastowe wyłączenie odcinka sieci wodociągowej
w której nastąpiło pogorszenie się jakości wody poprzez
zakręcenie zasuw liniowych
- zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia
wody
- dezynfekcja rurociągu poprzez chlorowanie – 48 godz.
- intensywne płukanie rurociągu
- zlecenie wykonania badań wody przez PPIS w Biłgoraju
- po otrzymaniu pozytywnych wyników badań
poinformowanie PPIS w Biłgoraju

Wójt

Gminy Aleksandrów.

3. Przekazanie informacji do odbiorców o pogorszeniu jakości
wody lub ewentualnym odcięciu dopływu wody, punktach
zastępczych poboru wody, ich lokalizacji i warunkach
korzystania na cele gospodarcze i pitne:

a. Umieszczenie na stronie internetowej www.aleksandrow.netbip.pl

b. Umieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Aleksandrów, słupach ogłoszeniowych i miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Aleksandrów i w miejscowościach Kulasze i Lipowiec

c. Poinformowanie mieszkańców Aleksandrowa „kartkami” w sposób zwyczajowo przyjęty

d. Przekazanie informacji telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu strefy zaopatrzenia

e. Poinformowanie telefoniczne sołtysa miejscowości Lipowiec i Kulasze

Inspektor

ds.

gospodarki komunalnej

4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim
mieszkańcom sołectwa Lipowiec i Kulasze

Sołtys

5. Podjęte działania w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę:

a) powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Aleksandrów o ewentualnej konieczności
dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć sąsiednich
gmin, przeznaczonej do celów gospodarczych
dla gospodarstw pozbawionych wody,

b) wynajęcie przez Urząd Gminy Aleksandrów beczkowozu
przeznaczonego do przewozu wody pitnej celem awaryjnego
zaopatrzenia ludności w wodę

c) zaopatrzenie ludności w wodę pitną realizuje się poprzez
zakup wody butelkowanej niegazowanej w ilości
ok. 3 l/os/dzień

Wójt Gminy Aleksandrów

6. a) Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej
do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych
wody,

b) dowóz wody pitnej odpowiednio oznakowanymi beczkowozami
lub wody butelkowanej do gospodarstw pozbawionych wody.

Prezesi OSP

Urząd Gminy Aleksandrów

7. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji
i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono
pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów
mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych
w przypadku pogorszenia parametrów fizykochemicznych.

Wójt Gminy Aleksandrów

8. Zlecenie badań jakości wody w zakresie parametrów
mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.

Inspektor

ds.

gospodarki komunalnej

9. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie
PPIS w Biłgoraju.

Inspektor

ds.

gospodarki komunalnej

10. Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości
wody i powrotu do normalnego zaopatrzenia w wodę
poprzez:

a. umieszczenie informacji na stronie internetowej www.aleksandrow.netbip.pl

b. umieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Aleksandrów, słupach ogłoszeniowych i miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Aleksandrów i  w miejscowościach Kulasze i Lipowiec

c. poinformowanie mieszkańców Aleksandrowa „kartkami” w sposób zwyczajowo przyjęty

d. przekazanie informacji telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu strefy zaopatrzenia

e. poinformowanie telefoniczne sołtysa miejscowości Lipowiec i Kulasze

Wójt Gminy Aleksandrów

Sołtys


 download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 12:20
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 13:14

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego