Prawo lokalne

/ Regulaminy


Sporządził: Barbara Wiśniewska Data sporządzenia: 2008-11-17.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2008-11-17
Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw       
 

Załącznik do uchwały Nr XVI/75/08
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 listopada 2008 r. 

Regulamin

określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

§ 1.

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów,

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o Karcie Nauczyciela należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

§ 2.

1. Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (z uwzględnieniem art. 33 i 34 Karty Nauczyciela):

1) za wysługę lat,

2) motywacyjnego,

3) funkcyjnego,

4) za warunki pracy

2. Szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia:

1) za godziny ponadwymiarowe,

2) za godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela

3) za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Dodatek za wysługę lat

§ 3.

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za okres, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Dodatek motywacyjny

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:

1) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych,

3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela:

1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

2) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

3) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

4) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5.

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły oprócz wymienionych w § 4 są ponadto:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

2) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno – remontowe, czystość i estetyka szkoły,

3) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

5) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

6) współpraca z organami szkoły,

7) tworzenie szkoły przyjaznej dziecku,

8) promowanie placówki w środowisku lokalnym i poza nim.

§ 6.

1. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż:

a) dla dyrektora – 50%,

b) dla wicedyrektora – 30%

c) dla nauczyciela – 8%

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie może przekraczać 3% ogólnej wartości zabezpieczenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli (z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora).

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora i nauczyciela oraz jego przyznanie, uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora uwzględniając poziom spełnienia warunków o których mowa w § 5 – Wójt Gminy.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

a) w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,

b) nauczycielowi stażyście w okresie odbywania stażu.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 7.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi – w wysokości od 15% do 50%,

2) wicedyrektorowi – w wysokości od 15% do 30%,

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora - Wójt Gminy,

2) dla wicedyrektora - Dyrektor Szkoły.

§ 8.

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dla wychowawcy klasy – w wysokości do 3%

2) dla opiekuna stażu – w wysokości do 3%

średniego wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego, o którym mowa w art. 30 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

§ 9.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 i 8, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 8.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Dodatek za warunki pracy

§ 10.

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 11-13 regulaminu.

§ 11.

1. Za prace w trudnych warunkach uznaje się w szczególności prowadzenie przez nauczycieli:

1) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkole podstawowej.

2. Dodatek za zajęcia wymienione w ust. 1 wynosi 15% stawki płaconej za godzinę ponadwymiarową.

§ 12.

1. Za prace w warunkach uciążliwych uznaje się w szczególności:

1) prowadzenie zajęć wymienionych w § 8 pkt. 7, 8, 10 rozporządzenia, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32, ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),

2) prowadzenie zajęć w klasie lub grupie wychowawczej, w której znajduje się co najmniej 1 dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym jeżeli zajęcia dydaktyczne prowadzone są wg odrębnego programu nauczania obowiązującego w szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – wg odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu faktycznie przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach.

3. Dodatek nie podlega podwyższeniu, chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu.

4. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w szkołach przysługuje w wysokości 2 zł za godzinę.

§ 13.

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§ 14.

1. Decyzję o przyznaniu dodatków, o których mowa w § 10 podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim złożeniu wniosku i otrzymaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy. Do wniosku dołącza się orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. We wniosku należy określić miejsce i czas realizacji zajęć indywidualnych.

2. Dodatki za warunki pracy, o których mowa w § 10 wypłacane będą na podstawie pisemnego zbiorczego zestawienia ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu w szkole, zawierających następujące dane; imię i nazwisko nauczyciela, liczba godzin, data ich realizacji.

 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

oraz za pracę w dniu wolnym od pracy.

§ 15.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 16.

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 15, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 17.

W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

1) przykładowy sposób obliczania pensum łączonego ilustruje przykład:

nauczyciel realizuje 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 30 godzinnego, wówczas pensum ustalane jest następująco;

(15:18) + (10:30) = 1,16

2) tak ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar wynosi;

(15+10) : 1,16 = 21,55 godz. tj. 22 godzin

§ 18.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane będzie na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły do Urzędu Gminy pisemnego zbiorczego zestawienia przepracowanych godzin w danym miesiącu, zawierających następujące dane; imię i nazwisko nauczyciela, liczba godzin, okres ich realizacji, a w przypadku zastępstw nazwa przedmiotu i przyczyny nieobecności nauczyciela, który miał realizować te zajęcia.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 19.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze należy się za ten dzień inny wolny dzień od pracy lub przysługuje mu odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

2. Organizacja zajęć w dni wolne od pracy wymaga zgody dyrektora placówki.

3. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole sprawującemu w dniu wolnym od zajęć nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Postanowienia końcowe

§ 20.

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, za wychowawstwo klasy, które przysługują w pełnej wysokości, jeśli wymiar czasu pracy jest równy lub wyższy niż ½ etatu.

§ 21.

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przewidziano wynagrodzenia.

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy:

1) Karty Nauczyciela,

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 23.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 13:04
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 13:23

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego