Prawo lokalne

/ Regulaminy


Sporządził: Barbara Wiśniewska Data sporządzenia: 2008-11-17.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2008-11-17
Regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli       
 

Załącznik do uchwały Nr XVI/76/08
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 listopada 2008 r.

 

 Regulamin

określający wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 

§ 1.

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 2.

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie – 1 %,

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 1,5 %,

3) przy trzech osobach w rodzinie – 2 %,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 2,5 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkującym:

1) małżonka,

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 3.

Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 4.

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 3, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

§ 5.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 6.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 7.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 8.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 13:06
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2008-12-15 13:23

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego