Prawo lokalne

/ Regulaminy


Sporządził: Barbara Wiśniewska Data sporządzenia: 2009-02-16.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2009-02-16
Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej        
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/09
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2009 r.

  

Regulamin

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

 

§ 1.

1. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej ,,Komisją” jest organem doradczym Wójta Gminy Aleksandrów, w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Wójt Gminy Aleksandrów.

2. Przewodniczący Komisji odpowiada za formowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3.

1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań reprezentowanych na tych posiedzeniach.

§ 4.

1. Tematykę i terminy posiedzeń – uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

2. Zawiadomienia Członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji, należy wysłać co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji wybiera spośród Członków Komisji lub z poza jej składu specjalistów do wykonywania stosownych opinii lub ekspertyz.

2. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyz zawiera Wójt Gminy Aleksandrów.

3. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

§ 6.

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu Członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§ 7.

1. Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Komisja może obradować w składzie co najmniej 5 osobowym.

§ 8.

1. Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu Gminy otrzymują za udział w pracach komisji wynagrodzenie w wysokości 200 zł (brutto) za każde posiedzenie zgodnie z listą obecności.

2. Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Gminy biorą udział w jej pracach w ramach swoich obowiązków służbowych, czas w pracy Komisji jest równoznaczny z czasem w ramach ich stosunku pracy w Urzędzie.

§ 9.

1. Komisja ustala stanowisko w przedmiocie opinii zwykłą większością głosów, przy czym Członkowie Komisji nie mogą wstrzymać się od głosu.

2. Przewodniczący upoważniony jest do przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji oraz z zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonego głosowania.

3. W przypadku gdy Członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie, podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji.

5. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego oddzielnie.

§ 10.

1. Przewodniczący Komisji informuje Komisję o sposobie wykorzystania opinii.

2. Publicznie dostępne roczne raporty Komisji poza opiniami, powinny ponadto zawierać omówienia dyskutowanych opracowań oraz oceny zmian zagospodarowania.

§ 11.

Posiedzenia Komisji zwołane są przez Przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb.download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2009-07-14 13:43
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2009-07-14 15:07

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego