Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

- stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
- strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną.


Podstawę prawną do prowadzenia biuletynu stanowią akty prawne:

1.Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz.U.2001 nr 112 poz.1198

2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 11 października 2005 r. Dz.U.2005 nr 212 poz.1766

3.Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 18 stycznia 2007 r. Dz.U.2007 nr 10 poz.68