Wójt

/ Kontakt


Wprowadzony do systemu przez: Justyna Mruk dnia: 2003-07-30 10:44.  Zatwierdził do publikacji: 
Justyna Mruk dnia: 2003-08-01 15:16 
 

Miejscowość

Aleksandrów

Ulica:

Kod:

23-408

Poczta:

Aleksandrów

Telefon:

(084)687-53-21

Telefon:

Fax:

(084)687-50-02

E-mail:

aleksandrow_g_s@woi.lublin.pl

Adres www:

aleksandrow.gmina.woi.lublin.pl
 

Zadania:

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu, 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 
pokaż zmiany
 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego