Ochrona środowiska

Sporządził: Data sporządzenia:  2007-11-16
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2007-11-16

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

KARTY TYPU A Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
KARTY TYPU B Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
KARTY TYPU C Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
KARTY TYPU D Polityki, strategie, plany lub programy
KARTY TYPU E Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
KARTY TYPU F  Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
KARTY TYPU G Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
KARTY TYPU H Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
KARTY TYPU I Inne dokumenty

WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH

 


Wersja: 1   Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2007-11-16 11:32
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2007-11-16 11:50
pobierz w formacie pdf

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego