Strategia rozwoju


Sporządził: Barbara Wiśniewska Data sporządzenia: 2000-08-25.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2000-08-25
Uchwała Nr XVI/56/2000 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów    1   
 

Uchwała Nr XVI/56/2000
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 25 sierpnia 2000 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Aleksandrów stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań objętych strategią.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Justyna Mruk dnia 2003-12-10 14:01
Zatwierdził do publikacji: Justyna Mruk dnia 2003-12-10 14:02

 Biuletyn odwiedziło 43908 osób.
Redaktor biuletynu: Janusz Bździuch
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego